10 marca, 2024

Jak zacząć budować sieć pracowniczą ERG w korporacji

Spis treści:

Zrozumienie potrzeb i celów organizacji

Angażowanie interesariuszy

Rekrutacja członków

Organizacja struktury i działań

Komunikacja i promocja

Rozwijanie współpracy w sieci pracowniczej

Mierzenie efektów

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, coraz więcej firm dostrzega znaczenie różnorodności i włączania w miejscu pracy. Jednym z kluczowych narzędzi wspierających te cele są Employee Resource Groups (ERG), czyli sieci pracownicze czy też jak znalazłam w kilku źródłach – grupy wsparcia pracowników. Tworzenie ERG może przynieść liczne korzyści, w tym zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawę klimatu organizacyjnego oraz promowanie równości i inkluzji. Jednakże, jak zacząć budować sieć pracowniczą ERG w korporacji?

 1. Zrozumienie potrzeb i celów: Pierwszym krokiem jest zrozumienie potrzeb i celów, jakie mają być realizowane poprzez utworzenie ERG. Czy celem jest wsparcie pracowników należących do określonej grupy etnicznej, społecznej, czy może osób LGBTQ+? Czy chcemy promować równość płci lub zrównoważonego rozwoju? Ważne jest ustalenie klarownych celów, aby sieć mogła skutecznie działać.

Poniżej przedstawiam kilka przykładowych potrzeb i celów, które mogą być podstawą dla powstania ERG:

 1. Wsparcie dla pracowników należących do mniejszości etnicznych:
 • Cel: Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla pracowników różnych grup etnicznych, promowanie kultury szacunku i zrozumienia.
 • Przykład: Tworzenie ERG dla pracowników latynoskich, afroamerykańskich, azjatyckich itp., gdzie członkowie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i sukcesami.
 1. Wspieranie równości płci:
 • Cel: Promowanie równych szans i traktowania dla wszystkich pracowników niezależnie od płci.
 • Przykład: Stworzenie ERG dla kobiet w celu wspierania ich rozwoju zawodowego, walki z dyskryminacją płciową i promowania liderstwa kobiet.
 1. Integracja osób LGBTQ+:
 • Cel: Zapewnienie wsparcia oraz budowanie akceptacji dla pracowników LGBTQ+.
 • Przykład: Utworzenie ERG dla osób LGBTQ+ oraz ich sojuszników w celu promowania włączającej kultury organizacyjnej i walki z homofobią oraz transfobią.
 1. Wsparcie dla pracowników z niepełnosprawnościami:
 • Cel: Stworzenie środowiska pracy, które jest dostępne i przyjazne dla pracowników z różnymi typami niepełnosprawności.
 • Przykład: Utworzenie ERG dla osób z niepełnosprawnościami w celu identyfikacji i eliminacji barier architektonicznych, technologicznych oraz społecznych w miejscu pracy.
 1. Promowanie różnorodności generacyjnej:
 • Cel: Wykorzystanie różnorodności wiekowej w miejscu pracy do zwiększenia innowacyjności i efektywności.
 • Przykład: Stworzenie ERG dla pracowników różnych pokoleń w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk.
 1. Wsparcie dla pracowników wywodzących się spoza kraju:
 • Cel: Integracja pracowników imigrantów oraz zapewnienie im wsparcia w adaptacji do nowego środowiska pracy.
 • Przykład: Utworzenie ERG dla pracowników zagranicznych w celu udostępnienia informacji na temat procesu adaptacji, kultury organizacyjnej oraz wsparcia w rozwoju kariery.

Ponadto, kluczowe jest również zrozumienie indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracowników w kontekście różnorodności oraz inkluzywności w miejscu pracy. Analiza opinii, przeprowadzenie ankiet czy konsultacje z zainteresowanymi grupami mogą pomóc w identyfikacji konkretnych potrzeb, które mają być adresowane poprzez utworzenie Employee Resource Group.

 1. Angażowanie interesariuszy: Następnie należy zaangażować interesariuszy z różnych poziomów organizacji. Współpraca z zarządem i kadrą menedżerską jest kluczowa dla sukcesu ERG, ponieważ zapewnia wsparcie oraz zasoby potrzebne do działania.
 2. Zarząd i kadra menedżerska:
 • Zaangażowanie: Przyślij propozycję utworzenia ERG do zarządu oraz kadry menedżerskiej, przedstawiając korzyści wynikające z jej utworzenia. Zyskaj ich wsparcie i zaangażowanie w proces tworzenia oraz prowadzenia grupy.
 • Rola: Zarząd i kadra menedżerska mogą wspierać ERG poprzez udostępnianie zasobów, budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej różnorodności oraz uczestniczenie w wydarzeniach i spotkaniach grupy.
 1. Pracownicy:
 • Zaangażowanie: Zorganizuj sesje informacyjne, spotkania lub sondy wśród pracowników, aby dowiedzieć się, czy istnieje zainteresowanie utworzeniem ERG oraz jakie są ich potrzeby i oczekiwania.
 • Rola: Pracownicy są kluczowymi członkami ERG, dlatego ważne jest, aby uwzględniać ich opinie, pomysły i potrzeby w procesie tworzenia oraz działania grupy.
 1. Zewnętrzne organizacje i instytucje:
 • Zaangażowanie: Nawiąż kontakt z zewnętrznymi organizacjami lub instytucjami zajmującymi się tematami związanymi z różnorodnością i inkluzją, aby uzyskać wsparcie i wskazówki na temat tworzenia ERG.
 • Rola: Zewnętrzne organizacje mogą dostarczyć ERG cennych informacji, narzędzi oraz pomocy w realizacji celów związanych z różnorodnością i inkluzją.
 1. Inne grupy pracownicze:
 • Zaangażowanie: Nawiąż kontakt z istniejącymi grupami pracowniczymi w firmie lub zewnętrznymi organizacjami, które mogą być zainteresowane współpracą lub wsparciem dla nowo powstającej ERG.
 • Rola: Współpraca z innymi grupami pracowniczymi może przyczynić się do wzajemnego wsparcia, wymiany najlepszych praktyk oraz promocji różnorodności i inkluzji w miejscu pracy.
 1. Społeczność lokalna:
 • Zaangażowanie: Włącz ERG w lokalną społeczność poprzez organizowanie wydarzeń, projektów społecznych lub partnerstw z lokalnymi organizacjami charytatywnymi.
 • Rola: Współpraca z lokalną społecznością może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku firmy oraz promowania wartości społecznej odpowiedzialności.

Aby ERG mogła skutecznie działać i osiągać swoje cele, niezbędne jest zaangażowanie różnych interesariuszy na różnych poziomach organizacji oraz w otoczeniu zewnętrznym. Współpraca i wsparcie ze strony zarządu, kadry menedżerskiej, pracowników, zewnętrznych organizacji oraz społeczności lokalnej są kluczowe dla sukcesu Employee Resource Group.

 1. Rekrutacja członków: Po ustaleniu celów i zaangażowaniu interesariuszy przyszedł czas na rekrutację członków ERG. Zachęć pracowników do dołączania poprzez informowanie o korzyściach płynących z uczestnictwa w grupie oraz o możliwości wpływu na zmiany w organizacji.

A oto kilka strategii, które mogą być skuteczne w pozyskiwaniu członków do ERG:

 1. Kampanie informacyjne:
 • Organizuj kampanie informacyjne na temat nowo tworzonej ERG, prezentując cele, misję i korzyści z przynależności do grupy.
 • Wykorzystaj różne kanały komunikacji wewnętrznej, takie jak poczta elektroniczna, intranet, plakaty czy newslettery, aby dotrzeć do jak największej liczby pracowników.
 1. Spotkania informacyjne:
 • Zorganizuj spotkania informacyjne, podczas których członkowie zarządu lub obecni członkowie ERG będą mogli przedstawić cel grupy oraz odpowiedzieć na pytania potencjalnych członków.
 • Podkreśl możliwości aktywnego uczestnictwa w tworzeniu strategii działania ERG i wpływaniu na kształtowanie polityki firmy w zakresie różnorodności i inkluzji.
 1. Osobiste zaproszenia:
 • Zachęć obecnych członków ERG do osobistego zapraszania kolegów i koleżanek z pracy do dołączenia do grupy.
 • Indywidualne zaproszenia mogą być bardziej skuteczne i osobiste, co zwiększa szansę na zaangażowanie pracowników.
 1. Wydarzenia rekrutacyjne:
 • Organizuj wydarzenia rekrutacyjne, takie jak kawiarenki rekrutacyjne, w których potencjalni członkowie mogą dowiedzieć się więcej na temat ERG, spotkać się z obecnymi członkami i zarejestrować się jako nowi członkowie.
 • Wykorzystaj różnorodne formy wydarzeń, aby przyciągnąć pracowników o różnych zainteresowaniach i preferencjach.
 1. Partnerstwa z innymi grupami pracowniczymi:
 • Nawiąż współpracę z innymi istniejącymi grupami pracowniczymi w firmie, aby promować ERG i zachęcać do dołączenia.
 • Partnerstwo z innymi grupami może zwiększyć zasięg komunikacji i zaangażowanie pracowników z różnych obszarów organizacji.
 1. Indywidualne podejście:
 • Pamiętaj o indywidualnym podejściu do pracowników, dostosowując przekaz do ich zainteresowań, potrzeb i celów zawodowych.
 • Zidentyfikuj kluczowych liderów opinii w organizacji, którzy mogą być ambasadorami ERG i wspierać proces rekrutacji.

Skuteczna rekrutacja członków ERG wymaga różnorodnych działań i strategii, które będą dostosowane do specyfiki organizacji oraz preferencji pracowników. Kluczowe jest promowanie zaangażowania i uczestnictwa poprzez atrakcyjne i skuteczne komunikowanie korzyści z przynależności do grupy oraz zapewnienie otwartego i inkluzywnego środowiska dla wszystkich pracowników.

 1. Organizacja struktury i działań: Określ strukturę ERG, w tym liderów, zarząd oraz grupy robocze zajmujące się konkretnymi projektami. Zaplanuj regularne spotkania oraz plan działań, które będą realizowane w celu osiągnięcia założonych celów.

Kilka kroków, które warto podjąć w celu właściwej organizacji struktury i działań ERG:

 1. Określenie struktury organizacyjnej:
 • Wybierz odpowiedni model struktury organizacyjnej dla ERG, który będzie dostosowany do specyfiki organizacji i celów grupy.
 • Rozważ opcje, takie jak struktura płaska, hierarchiczna lub sieciowa, uwzględniając potrzeby i preferencje członków.
 1. Wybór liderów i zarządu:
 • Wybierz liderów i zarząd ERG, którzy będą odpowiedzialni za koordynację działań grupy oraz reprezentowanie jej interesów.
 • Upewnij się, że liderzy posiadają odpowiednie umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i przywódcze, aby skutecznie zarządzać grupą.
 1. Ustanowienie celów i strategii działania:
 • Spójrz na zrozumienie potrzeb i celów ERG, które zostały ustalone na początku procesu, i określ konkretne cele, które mają być osiągnięte.
 • Opracuj strategię działania, określając konkretne kroki, które należy podjąć, aby osiągnąć wyznaczone cele.
 1. Tworzenie grup roboczych i projektowych:
 • Utwórz grupy robocze lub projektowe, które będą zajmować się konkretnymi obszarami działalności ERG.
 • Rozważ tematy, takie jak rekrutacja, komunikacja, organizacja wydarzeń, rozwój kariery, mentorstwo, itp., i przydziel członków do odpowiednich grup w zależności od ich zainteresowań i umiejętności.
 1. Planowanie regularnych spotkań i wydarzeń:
 • Opracuj harmonogram regularnych spotkań i wydarzeń, na których członkowie mogą wymieniać się pomysłami, planować działania oraz budować relacje.
 • Upewnij się, że spotkania i wydarzenia są dostępne dla wszystkich członków, uwzględniając różnorodność czasów pracy i preferencji uczestnictwa.
 1. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna:
 • Stwórz strategię komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, która będzie promować działania i osiągnięcia ERG oraz zapraszać pracowników do aktywnego uczestnictwa.
 • Wykorzystaj różne kanały komunikacji, takie jak e-maile, intranet, plakaty, spotkania, media społecznościowe, aby dotrzeć do jak największej liczby osób.
 1. Monitorowanie postępów i ocena efektywności:
 • Regularnie monitoruj postępy w realizacji celów oraz oceniaj efektywność działań ERG.
 • Przeprowadzaj ankietę wśród członków, zbieraj opinie i sugestie, aby dostosować strategię działania i poprawić efektywność grupy.

Skuteczna organizacja struktury i działań ERG wymaga starannej planowania, klarownego określenia celów oraz efektywnej komunikacji i koordynacji działań. Poprzez właściwą organizację, ERG może efektywnie wspierać cele związane z różnorodnością i inkluzją w organizacji oraz przyczyniać się do budowania pozytywnej kultury pracy.

 1. Komunikacja i promocja: Niezwykle istotne jest promowanie ERG w organizacji poprzez skuteczną komunikację. Stwórz strategię komunikacyjną, która będzie informować pracowników o działaniach grupy, zapraszać do udziału w wydarzeniach oraz promować wartości i cele sieci.

Jak to zrobić?

 1. Opracowanie planu komunikacji:
 • Sporządź plan komunikacji, który określi cele, grupy docelowe, komunikaty kluczowe oraz wykorzystywane kanały komunikacji.
 • Ustal harmonogram regularnych komunikatów i wydarzeń, aby utrzymać ciągłość i zaangażowanie członków.
 1. Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji:
 • Wykorzystaj różnorodne kanały komunikacji, takie jak e-maile, intranet, komunikatory firmowe, plakaty, spotkania, media społecznościowe itp., aby dotrzeć do jak największej liczby pracowników.
 • Dopasuj wybór kanałów komunikacji do preferencji i zwyczajów komunikacyjnych pracowników.
 1. Kreowanie atrakcyjnych treści:
 • Twórz atrakcyjne treści, które przyciągną uwagę i zainteresowanie pracowników, takie jak artykuły, wywiady, zdjęcia, wideo, infografiki, case studies itp.
 • Stawiaj na treści, które są angażujące, inspirujące i informujące, a jednocześnie zgodne z wartościami i misją ERG.
 1. Promowanie wydarzeń i inicjatyw:
 • Promuj planowane wydarzenia, spotkania i inicjatywy ERG, korzystając z różnych kanałów komunikacji i narzędzi promocyjnych.
 • Stwórz atrakcyjne zaproszenia, plakaty, banery reklamowe, e-maile zaproszeniowe itp., aby zwiększyć świadomość i zaangażowanie pracowników.
 1. Zapewnienie otwartej i dwustronnej komunikacji:
 • Zachęcaj do aktywnego udziału i komunikacji ze strony członków ERG, tworząc otwarte i przyjazne środowisko do wyrażania opinii, pomysłów i obaw.
 • Zapewnij możliwość przekazywania opinii i feedbacku, aby członkowie mieli wpływ na kształtowanie działań i strategii ERG.
 1. Współpraca z działem marketingu i komunikacji:
 • Nawiąż współpracę z działem marketingu i komunikacji w firmie, aby skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia w promowaniu ERG oraz wykorzystać dostępne narzędzia i zasoby.
 • Współpraca z profesjonalistami od komunikacji może pomóc w skutecznym dotarciu do docelowej grupy odbiorców i wzmocnieniu wizerunku ERG.
 1. Mierzenie efektywności komunikacji:
 • Regularnie oceniaj efektywność komunikacji poprzez analizę wskaźników, takich jak stopień zaangażowania, liczba uczestników wydarzeń, opinie i feedback od członków ERG.
 • Na podstawie wyników monitorowania dostosuj strategię komunikacji, aby osiągnąć lepsze rezultaty i lepiej odpowiadać na potrzeby członków.

Skuteczna komunikacja i promocja ERG są kluczowe dla zwiększenia świadomości, zaangażowania i wsparcia wśród pracowników oraz promowania wartości i celów związanych z różnorodnością i inkluzją w miejscu pracy. Poprzez tworzenie atrakcyjnych treści, wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacji oraz otwartą i dwustronną komunikację, ERG może skutecznie budować pozytywny wizerunek i osiągać swoje cele.

 1. Rozwijanie współpracy: Budowanie sieci współpracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji jest kluczowe dla sukcesu ERG. Nawiąż kontakty z innymi grupami pracowniczymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, które mogą wspierać cele sieci.

Warto zadbać o:

 1. Nawiązywanie kontaktów wewnętrznych:
 • Zidentyfikuj inne grupy pracownicze w firmie oraz zainteresowane osoby lub zespoły, które mogą mieć wspólne cele lub interesy z ERG.
 • Nawiąż kontakt z tymi grupami i zaproponuj współpracę w ramach organizowania wydarzeń, projektów lub inicjatyw promujących różnorodność i inkluzję.
 1. Współpraca z działem HR i zespołem ds. różnorodności:
 • Współpracuj z działem HR i zespołem ds. różnorodności w firmie, aby uzyskać wsparcie, zasoby i wskazówki dotyczące działań ERG.
 • Razem z działem HR możesz również współpracować nad opracowaniem polityk i procedur wspierających różnorodność i inkluzję w miejscu pracy.
 1. Partnerstwa z zewnętrznymi organizacjami:
 • Nawiąż kontakt z organizacjami pozarządowymi, instytucjami akademickimi, lub innymi przedsiębiorstwami, które działają na rzecz promocji różnorodności i inkluzji.
 • Stwórz partnerstwa, aby wymieniać się wiedzą, doświadczeniami i najlepszymi praktykami oraz organizować wspólne wydarzenia i inicjatywy.
 1. Udział w branżowych konferencjach i wydarzeniach:
 • Bierz udział w branżowych konferencjach, wydarzeniach i spotkaniach poświęconych tematyce różnorodności i inkluzji, aby nawiązywać kontakty i dzielić się wiedzą.
 • Organizuj sesje prezentacyjne lub warsztaty, na których będziesz mógł promować działania i osiągnięcia ERG oraz wymieniać się doświadczeniami z innymi organizacjami.
 1. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi:
 • Nawiąż kontakt z lokalnymi szkołami, uczelniami lub innymi instytucjami edukacyjnymi, aby promować świadomość na temat różnorodności i inkluzji wśród młodzieży.
 • Organizuj wykłady, warsztaty lub staże, które umożliwią studentom zdobycie wiedzy i doświadczenia związanych z tematyką ERG.
 1. Współpraca z innymi firmami i organizacjami branżowymi:
 • Nawiąż kontakt z innymi firmami i organizacjami branżowymi, aby wymieniać się doświadczeniami, najlepszymi praktykami oraz organizować wspólne inicjatywy i projekty.
 • Razem możecie wywierać większy wpływ na otoczenie biznesowe oraz promować różnorodność i inkluzję w szerszym kontekście.
 1. Monitorowanie postępów i ocena efektywności współpracy:
 • Regularnie monitoruj postępy i efekty współpracy, analizując osiągnięcia, wyzwania i możliwości rozwoju.
 • Przeprowadzaj regularne spotkania i oceny współpracy, aby dostosować strategię działania i osiągnąć lepsze rezultaty.

Rozwijanie współpracy z różnymi grupami i instytucjami jest kluczowe dla zwiększenia wpływu i efektywności działań Employee Resource Group. Poprzez partnerstwa i współpracę możesz zyskać dostęp do cennych zasobów, wiedzy i doświadczeń, które pomogą w realizacji celów związanych z różnorodnością i inkluzywnością w miejscu pracy.

 1. Mierzenie efektów: Regularnie oceniaj efektywność działań ERG poprzez zbieranie danych, przeprowadzanie ankiet i ocenę zaangażowania pracowników. Na podstawie tych danych podejmuj działania mające na celu ciągłe doskonalenie pracy grupy.

Budowanie sieci pracowniczej ERG w korporacji wymaga zaangażowania, planowania oraz współpracy z różnymi interesariuszami. Kluczem do sukcesu jest jasne określenie celów, promowanie zaangażowania pracowników oraz ciągłe doskonalenie działań. Poprzez budowanie inkluzywnej i wszechstronnej kultury organizacyjnej za pomocą ERG, korporacje mogą stworzyć środowisko pracy, w którym każdy pracownik czuje się doceniony i związany z firmą.

Skuteczne mierzenie efektów działań Employee Resource Group (ERG) jest kluczowym elementem zarządzania grupą oraz oceny jej wpływu na organizację. Przeprowadzanie regularnych ocen pozwala zrozumieć, czy ERG osiąga swoje cele, jak również identyfikować obszary do poprawy i dostosowania strategii działania.

 1. Określenie mierników sukcesu:
 • Zdefiniuj klarowne mierniki sukcesu, które pozwolą ocenić osiągnięcie celów ERG.
 • Mierniki mogą obejmować wskaźniki takie jak liczba członków, uczestnictwo w wydarzeniach, poziom zaangażowania, wpływ na politykę firmy itp.
 1. Regularne zbieranie danych i opinii:
 • Regularnie zbieraj dane i opinie od członków ERG oraz interesariuszy z zewnątrz w celu oceny skuteczności działań.
 • Wykorzystaj ankiety, spotkania feedbackowe, analizę danych dotyczących uczestnictwa w wydarzeniach, oraz inne narzędzia do zbierania informacji.
 1. Analiza wyników i ocena postępów:
 • Analizuj zebrane dane i opinie, aby ocenić postępy w realizacji celów oraz identyfikować obszary sukcesu i obszary wymagające poprawy.
 • Porównuj bieżące wyniki z wcześniejszymi okresami, aby monitorować zmiany i tendencje w działaniach ERG.
 1. Ocena wpływu na organizację:
 • Ocenić wpływ działań ERG na organizację, biorąc pod uwagę aspekty takie jak klimat organizacyjny, zaangażowanie pracowników, polityki firmy oraz wizerunek zewnętrzny.
 • Analizuj, czy ERG przyczynia się do zwiększenia różnorodności i inkluzji w miejscu pracy oraz poprawy relacji między pracownikami.
 1. Dostosowanie strategii i działań:
 • Na podstawie wyników oceny, dostosuj strategię i działania ERG, aby lepiej odpowiadały na potrzeby i oczekiwania członków oraz organizacji.
 • Ustal cele krótko- i długoterminowe oraz koryguj strategię działania w oparciu o zdobyte doświadczenia i wyniki pomiarów.
 1. Raportowanie i prezentacja wyników:
 • Przygotuj raporty prezentujące wyniki oceny i postępy ERG, które będą dostępne dla zarządu, kadry menedżerskiej oraz członków grupy.
 • Prezentuj wyniki w sposób klarowny i zrozumiały, podkreślając osiągnięcia, wyzwania i cele na przyszłość.
 1. Ciągłe doskonalenie i rozwój:
 • Ciągle doskonal strategię i działania ERG na podstawie zdobytych doświadczeń i wyników pomiarów.
 • Dąż do ciągłego rozwoju grupy oraz osiągania coraz lepszych wyników w promowaniu różnorodności i inkluzji w organizacji.

Skuteczne mierzenie efektów działań ERG jest kluczowe dla oceny ich wpływu na organizację oraz identyfikacji obszarów do dalszego rozwoju. Poprzez klarowne określenie mierników sukcesu, regularne zbieranie danych i analizę wyników, ERG może efektywniej realizować swoje cele i przyczyniać się do budowania pozytywnej kultury organizacyjnej.